Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ arrow PRODUKTY
PRODUKTY
Produkty - Laboratoře

Laboratoře

Fima TIS Brno s.r.o. provozuje tyto typy laboratoří:

- Laboratoř předtransfuzních vyšetření

- Rutinní imunohematologie

- Speciální imunohematologie

- HLA DNA laboratoř

- Virologická laboratoř

- Hematologická laboratoř

- Biochemická laboratoř

- Laboratoř potransfuzních reakcí

 
 
Cílem jednotlivých laboratorních aplikací je podpora labortorního provozu. Systém umožňuje příjem žádanek a jejich zpracování. Systém produkuje mnoho tiskových výstupů jako jsou laboratroní zprávy s výsledky, štítky pro značení zkumavek nebo k evidenci údajů do dokumentačních knih, souhrnné výsledkové listy apod. Výsledkové zprávy všech laboratoří vyhovují akreditačním požadavkům.
 
Konfigurovatelnost systému umožňuje přizpůsobení aplikace rozsahu a zvyklostem daného pracoviště.
Systém je na všech úrovních vybaven různými kontrolními mechanismy, které upozorňují uživatele na nestandardní postupy nebo chybně zadané údaje. Tyto nestandardní stavy jsou signalizovány obsluze.
 
Do systému je možno připojit různé laboratorní přístroje pro on-line komunikaci, případně připojit jiné informační systémy pro zasílání dat, např. žádanek na vyšetření nebo zasílání výsledků.

 
 
Národní dárcovský registr

Národní transfuziologický registr je aplikace firmy TIS Brno s.r.o., která zajišťuje softwarovou podporu celostátního registru vzácných a vyřazených dárců krve.

Cíílem aplikace je uložení a vytěžování údajů k dárcům kve v obou typech registrů.Byl budován ve spolupráci a na základě výběrového řízení Společnosti pro transfuzní lékařství, ČLS JEP.

V registru vyřazených dárců krve program zajišťuje uložení nezbytných údajů k dárcům. Program archivuje veškeré zásahy do tohoto registru. Každý záznam v registru je svázán s pracovištěm, které jej pořídilo. Tento údaj má vliv na rozsah přístupu k údjaům jednotlivými pracovišti. Základem je formulář pro vyhledávání, zobrazování a editaci záznamů v registru a potřebné tiskové výstupy.

Aplikace pro registr vzácných dárců umožňuje udržovat všechna požadovaná data k dárcům se zajímavým nebo podrobněji vyšetřeným imunohematologickým profilem.

 

Technická dokumentace pro firmy zabývající se vývojem informačních systémů pro Transfuzní stanice je dostupná pod tímto odkazem.

 

Časté dotazy

1. Proč nejsou v novém TransReg uvedeny důvody vyřazení dárců ?

Starý systém Transnet sice umožňoval zadat důvod vyřazení, ale okamžitě jej zapomněl. Ve starém systému Transnet nejsou důvody vyřazení u dárců uvedeny. Proto bylo možno do nového systému TransReg převést pouze osobní údaje, bez důvodu vyřazení.

 

2. Je nutné ručně opravit všechny důvody vyřazení ?

Není to nutné Pokud informační systém umožňuje exportovat data vyřazených dárců, není nutné ručně procházet jednotlivé dárce a důvody opravovat, stačí provést export dat vyřazených dárců a důvody se u jednotlivých osob opraví.

 

3. Dojde během odeslání dat vyřazených dárců k opravě i existujících záznamů ?

Při automatickém exportu se opraví veškeré údaje podle právě exportovaných dat z aktuálního stavu na TO. To znamená, že se změní osobní údaje dárce nebo důvod vyřazení pokud již je dárce v registru zaveden, nebo se doplní nový záznam pokud dárce v registru dosud není. Existující záznamy, které v aktuálně exportovaném datovém souboru nejsou, zůstávají beze změn.(viz zároveň otázka č.4)

 

4. Stále máme v registru vyřazených dárce, kteří tam nepatří, proč ?

Automaticky nelze zajistit zrušení záznamu v registru vyřazených dárců. Pokud má být některý záznam o vyřazení z regsitru zrušen, je třeba aby pověřený uživatel provedl akci vyjmutí dárce z registru, tlačítkem "Vyjmout". takto lze vyjmout pouze vlastní dárce.

 

5. Statistika vyřazených dárců nefunguje

Záleží na zadaných podmínkách, především období za které má být statistika vytvořena. Každému uživateli se zobrazí statistika pouze vlastního ZTS, tedy nikoli přes všechna ZTS.

 

6. Jak mám vyhledat dárce v registru vzácných přes všechna ZTS ?  Systém nabízí jen možnosti  smluvní nebo okolní pracoviště.

Všechna pracoviště lze zvolit vybráním prázdného řádku (4. od konce) - tím se rozumí zrušení filtru na pracoviště.

Na žádost zadavatele byl prázdný řádek nahrazen textem 'VŠECHNA'.

 

7. Jak se nastavují okolní a smluvní pracoviště ?

Okolní pracoviště nebo smluvní pracoviště  je možno si nastavit volbou Výběr pracovišť v základním menu

 

8.Proč není možné  starým formátem přenosu zadat jméno nebo příjmení delší než 15 znaků

Souvisí  s nutností zachovat zpětnou kompatibiltu s původním systémem TransNet. Původní systém neumožňoval zadat více než 15 znaků. V případě, že váš dodavatel IS pro TO využije nově navržený a v novém TransReg implementovaný formát exportu souborů toto omezení neplatí.

 
Produkty - Plasmaferetické centrum

Plasmaferetické centrum

 Tato aplikace nabízí softwarovou podporu pro plasmaferetická centra zabívající se odběrem, zpracováním a expedicí plasmy. Systém je koncipován tak, aby v maximální míře kontroloval práci obsluhy a zamezil chybovým situacím. Veškeré nestandardní stavy (nevyhovující laboratorní výsledky dárce, nesplnění ochrané lhůty SÚKLu mězi odběry apod.) jsou signalizovány obsluze s možností kvalifikovaného zásahu.

Celý článek...
 
Produkty - Statistické sestavy

Statistické sestavy

Aplikace STATISTICKÉ SESTAVY je nadstavbovým modulem, který mohou využívat všechny naše aplikace.

Pomocí tohoto modulu je možné nadefinovat ke každé z našich aplikací vlastní statisktické sestavy podle požadavků uživatele.

Celý článek...
 
Produkty - Elektronický test kompatibility

Elektronický test kompatibility

Aplikace ELEKTRONICKÝ TEST KOMPATIBILITY zajišťuje kontrolu, zda byly splněny všechny předdefinované podmínky pro podání krve bez předchozího provedení klasického laboratorního testu kompatibility.

Celý článek...
 
Produkty - Zvaní dárců

Zvaní dárců, Objednávkový kalendář a Internetové objednávání

Informační systém TIS Zvaní dárců umožňuje zvaní dárců formou SMS zpráv dle předem stanovených výběrových kritérií. Dárce je možné zvát např. dle typu krevní skupiny, pohlaví, regionu apod. Při výběru dárců pro zvaní jsou dodržovány ochrané lhůty stanovené SÚKLem a také organizací transfuzního oddělení.

Nadstavbou pro modul Zvaní dárců je modul Objednávkový kalendář.

Cílem aplikace Objednávkový kalendář je vedení přehledné evidence objednaných dárců k odběru.V aplikaci je současně možné definovat maximální limit počtu dárců pro jednotlivé odběrové dny i krevní skupiny. Nadefinované limity jsou pouze orientační, obsluha aplikace může denní limit překročit. Aplikace umožňuje sledovat přesné počty dárců, kteří potvrdili pozvání k odběru pro konkrétní odběrové dny a časové termíny. Aplikace současně automaticky sleduje limity počtu dárců, kteří mají být odebráni a při překročení těchto limitů signalizuje naplnění kapacity obsluze.

Evidence transfuzní stanice získává touto aplikací nástroj, pomocí kterého může přesně řídit a sledovat počty pozvaných a potvrzených dárců.

Systém umožňuje rezervaci termínů odběrů dárce i prostřednictvím webové aplikace, tzv. internetové objednávání. Dárci provádí přihlášení do systému na zvolené internetové adrese. Při objednávání je prováděna kontrola, zda dárce splnil lhůtu k objednávanému typu odběru od posledního odběru, není blokován  atd.

Objednání dárce přes internet je umožněno pouze evidovaným dárcům dané transfuzní stanice.

 
Produkty - Tislab

Tislab - Tisková aplikace

Modul TISLAB - Tisk laboratorních žádanek slouží k prohlížení a tisku žádanek zpracovaných v jednotlivých laboratořích. Dle konfigurace je možné jej spustit z ambulance, oddělení nebo laboratoře na základě přidělených uživatelských práv.
 
Tiskové výstupy z této aplikace odpovídají akreditačním požadavkům, jsou ve formátu pdf. Jejich obsah a vzhled je možné modifikovat pro jednotlivá zdravotnická zařízení.

 

 
Produkty - Tkáňová banka

Tkáňová banka

Informační systém TISSUE je komplexním informačním systémem pro řízení a sledování výroby a skladování lidských tkání.
Umožňuje shromáždit veškerá potřebná data, vznikající během odběru, zpracování a skladování lidských tkání a jejich supervizi a propouštění odpovědnými pracovníky v průběhu zpracování.
Struktura a organizace přístupu k datům je specifická pro různé typy tkání.

Celý článek...
 
Produkty - Transfuzní stanice

Transfuzní stanice

Propojením produktů ODBĚROVÉ STŘEDISKO, KREVNÍ BANKA a VÝROBA vzniká kompletní informační systému pro transfuzní stanice.

Celý článek...
 
Produkty - Odběrové středisko a krevní banka

Odběrové středisko a krevní banka

Propojením produktů ODBĚROVÉ STŘEDISKO A KREVNÍ BANKA a přidáním modulu ODVOZ KRVE vzniká kompletní informační systému pro odběrové středisko s krevní bankou.

Celý článek...
 
Produkty - Krevní banka

 Krevní banka

Cílem aplikace Krevní banka je sortwarová podpora činnosti skladu krevní banka tj. skladové evidence a laboratoře předtransfuzních přípravků. Současně podporuje rozhodovací procesy v provozu krevní banky, především v oblastech slučitelnosti transfuzních přípravků s krví transfundovaných pacientů. Na základě archivovaných údajů je obsluha při práci s aplikací okamžitě informována o klinicky problematických pacientech (pozitivní screening, nalezené protilátky apod.).

Celý článek...